Güç alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi komitede kabul edildi

guc alaninda duzenlemeler iceren kanun teklifi komitede kabul edildi qY7GgaAt
Google Haberlere Abone Ol

Güç alanında düzenlemeler içeren Elektrik Piyasası Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sanayi …

Güç alanında düzenlemeler içeren Elektrik Piyasası Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Güç, Doğal Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komitesi’nde kabul edildi.

Teklifle, maden arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi, birleştirilmesi, sürelerinin uzatılması, periyot ve intikalleri ile çevreyle ahenk bedeli iadelerine ait müracaatlar dışında, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir evrak aranılması mecburiliği kaldırılacak.

Maden Kanunu’na göre ruhsat bedelinin tamamının ocak ayının sonuna kadar yatırılmaması halinde, her ay için başka farklı yüzde 4 gecikme artırımı uygulanacak ve bu sayının habundan dolayın sonuna kadar ruhsat bedeli olarak yatırılması zarurî olacak. Aksi halde ruhsat iptal edilecek.

Ruhsatların süre uzatım taleplerinde ruhsat süresinin bitiş tarihinden en geç 12 ay öncesinde talepte bulunma kaidesi getiriliyor. Bu yükümlülüğe uymayan ruhsat sahiplerine 100 bin lira idari para cezası uygulanacak ve ruhsat süresinin bitiş tarihinden en geç 6 ay öncesine kadar da belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen ruhsat sahiplerinin talepleri reddedilerek ruhsatları süre sonunda iptal edilecek ve ilgili saha ihale yolu ile ruhsatlandırılacak.

Rödövans sözleşmesiyle çalışılan ruhsat alanlarında, devralanın şurası işletme kapasitesi yahut şerh edilen sözleşmedeki kapasiteyi aşmayacağı yönünde vereceği taahhüde istinaden, ilgili alan için tanınan tüm muafiyetler ve madencilik faaliyetleri kapsamında alınan bütün müsaadeler devredilen ruhsatlarda da motamot korunacak.

Maden Kanunu kapsamında işletme müsaadesi yahut Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü müsaade verilmiş rödovans sözleşmesi olmaksızın işletme müsaadesi alanı dışındaki mücavir alanlara yirmi metreye kadar taşmalar hariç olmak üzere, maden ocağı açılması, maden üretilmesi yahut faaliyetleri durdurulmuş maden alanlarında üretim faaliyetlerinin durdurulmasına sebep olan durumların düzeltilmesi yahut işletme güvenliğine yönelik faaliyetlerin dışında üretim faaliyetinde bulunulması fiillerini işleyenlere üç yıldan beş yıla kadar mahpus ve yirmi bin güne kadar isimli para cezası verilecek.

Ruhsat alanı dışında geçici tesis kurulması

AK Parti milletvekillerinin önergesiyle kanun teklifine ihdas edilen hususa göre, ruhsat ve ham unsur üretim müsaadesi alanı içinde; jeolojik, hidrojeolojik, topoğrafik yapının uygun olmaması yahut özel mülkiyet müsaadelerinin alınamaması ve gibisi nedenlerden ötürü ruhsat alanının dışında madencilik faaliyetleri ile ilgili geçici tesislerin kurulması talep edilebilecek. Geçici tesislerin kurulacağı beyan edilen alternatif alanda yürürlükte bulunan maden ruhsatının faaliyetlerine mahzur olunmaması temel olacak.

Talebin uygun bulunması halinde geçici tesis kurma müsaadesi verilecek. Ruhsat yahut ham husus üretim müsaadesi alanı dışında geçici tesis kurulması uygun bulunan alanın müsaadeye tabi alan olması halinde, ilgili olduğu kanun hükümlerine göre gerekli müsaadelerin alınması mecburî olacak. Tesis kurulacak alanda yürürlükte ruhsat alanı bulunması ve bu alanda maden rezervinin olmadığının tespit edilmesi halinde bu alan yürürlükteki ruhsattan taksir edilerek tesis sahibinin ruhsat yahut ham unsur üretim müsaadesi alanı ile alan sınırlaması aranmaksızın birleştirilecek.

“Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası” geliyor

Doğal Gaz Piyasası Kanunu’na Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası (OTSP) tarifi eklenecek. OTSP, doğal gaz sisteminden yararlanan lisans sahiplerince doğal gazın alım-satımının ve dengeleme süreçlerinin yapıldığı piyasalar, ileri tarihli fizikî teslimat gerektiren doğal gaz piyasaları ve Güç Piyasası Düzenleme Şurası (EPDK) tarafından belirlenen öteki doğal gaz piyasası süreçlerinin gerçekleştirildiği, EPDK’nin düzenlediği piyasayı kapsayacak.

Organize toptan doğal gaz satış piyasasının faaliyete geçmesiyle, doğal gaz piyasa derinliğinin daha da artacağı düşünüldüğünden, yükümlülüğünü yerine getirmeyen/getiremeyen lisans sahiplerinin olması durumunda sistem işleyişinin aksamaması için Doğal Gaz Piyasası Kanunu’na “son kaynak tedariki” tarifi eklenerek, yeni bir düzenek geliştirilecek.

Doğal gaz kullanımının ülke genelinde yaygınlaştırılmasına kolaylık

Üretilen doğal gazın, iletim şebekesi vasıtasıyla iletilmesinin teknik ve ekonomik olarak uygun olmadığına EPDK tarafından karar verilmesi ve üretim yapan toptan satış şirketinin kendi üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesi kaydıyla, üretim şirketi tarafından dağıtım şebekesine irtibat yapılarak üretilen doğal gaz dağıtım şirketince satın alınacak. EPDK, gerekli hallerde bu kapsamda satın alınacak doğal gaz bedelini belirleyecek.

LNG ihracatı yapmak isteyen tüzel bireyler, ihracat lisanslarına derç edilmesi ve yurt içinde teslim faaliyetinde bulunmamaları kaydıyla, LNG taşıma faaliyetinde bulunabilecek.

Dağıtım şirketleri, boru sınırlarının ulaşmadığı bölgelerde LNG yahut CNG ile besleme yöntemiyle doğal gaz dağıtım faaliyetinde bulunabilecek. Dağıtım şirketleri LNG yahut CNG tesis yatırımlarını kendileri yapabilecekleri üzere bu faaliyetleri hizmet alımı yoluyla da gerçekleştirebilecek. Lakin dağıtım şirketleri LNG ve CNG’nin direkt satışı faaliyetinde bulunamayacak.

Acil durum yahut mücbir hallerde mevcut iletim ve dağıtım şebekeleri LNG yahut CNG ile beslenebilecek. LNG ve CNG faaliyeti gerçekleştiren lisans sahipleri, acil durum ve mücbir hallerde iletim ve dağıtım şirketlerinin taleplerini karşılamakla yükümlü olacak.

Yapı kayıt evrakı alan yapının bulunduğu bölgenin uygulama imar planı olmaması yahut uygulama imar planı olmakla birlikte yolların imar mevzuatına uygun olarak açılmamış olması halinde; ilgili belediyenin meclis kararı alarak bu bölgelerde yapılacak şebekelerin üretim tarihinden itibaren 10 yıl içinde deplase edilmesi gerektiğinde, yatırımın deplase edilen kısmıyla ilgili tüm maliyetleri listeleneceğini taahhüt etmesi kaidesiyle, doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından bu bölgelere şebeke yatırımı yapılabilecek.

Doğal gaz dağıtım şirketlerinin dağıtım bölgelerine ek edilecek yeni genişleme bölgelerinde yerleşim yeri belediyesince doğal gaz dağıtım şirketine yatırım yapılması talebinde bulunulması halinde; ilgili dağıtım şirketinden teminat, kontrollük hizmet bedeli, kaplama bedeli, zemin/alan tahrip bedeli, hafriyat döküm bedeli ve gibisi isimlerle rastgele bir bedel alınmayacak ve altyapı hafriyat alanının üst kaplamaları ilgili belediye tarafından bedelsiz olarak yapılacak.

EPDK, bir tüketiciye sözleşme süresi içinde doğal gazı tedarik etmekte olan şirketlerin iflası, lisanslarının iptal edilmesi yahut organize toptan doğal gaz satış piyasası çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucunda temerrüde düşmesi üzere nedenlerle doğal gaz tedarik edilemeyen yahut hür tüketici olma hakkına sahip olduğu halde gaz tedariği sağlanamayan tüketicilere gaz arzı sağlamak için bir yahut birden fazla lisans sahibini son kaynak tedarikçisi olarak yetkilendirebilecek.

Cumhurbaşkanı kararıyla başka birer şirket kurulabilecek

Güç ve Natürel Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı iştirakleri tarafından yurt dışında kurulan, özellikle petrol, doğal gaz ve madencilik alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin, Türkiye’deki şubelerinin bulunduğu yerlerde söz konusu şirketlerin ortaklarınca; işletme mevzuları, ticaret unvanları, sermayeleri ve iştirak hisseleri birebir kalmak kaydıyla Cumhurbaşkanı kararıyla başka birer şirket kurulabilmesine imkan sağlanacak.

Bu şirketler, Türk Ticaret Kanunu’nun düzenlemeye alışılmamış olmayan hükümlerine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü de alınmak suretiyle hazırlanacak temel sözleşmelerinin tescil ve ilanıyla faaliyete geçecek.

Kurulan şirketler faaliyete geçmelerinin akabinde en geç 6 ay içinde yurt dışındaki şirketlerle yapacakları protokollerle, yurt dışındaki şirketlerin her türlü haklarını, alacaklarını, yükümlülüklerini, taşınırlarını ve taşınmazlarını, gemilerini ve taşıtlarını, ruhsatlarını ve lisanslarını, fikri ve sınai haklarını, memleketler arası kuruluşlar ve şirketler nezdindeki paylarını ve iştiraklerini, sözleşmelerini ve kredi mutabakatlarını, araçlarını, gereçlerini ve materyallerini, yazılımlarını ve donanımlarını, yazılı ve elektronik ortamdaki kayıtlarını ve öteki dokümanlarını, taraf olduğu davaları ve icra takiplerini, söz konusu düzenlemenin yürürlüğünden önceki borçlarını ve çalışanını devralabilecek.

Zaman süreçlerinin tamamlanmasıyla, yurt dışında kurulan şirketlerin Türkiye’deki şubeleri talep üzerine tasfiyesiz terkin olunacak. Bu periyotlara ait bütün dönem, temlik ve intikal süreçleri ile bu süreçlerden doğan kazançlar ve bu süreçlerle ilgili olarak düzenlenecek her türlü sözleşme, protokol ve kağıtlar damga vergisi dahil her türlü vergi, fotoğraf, harç ve gibisi mali yükümlülüklerden istisna tutulacak.

Bu dönem süreçlerine ve protokollere ait olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Güç ve Doğal Kaynaklar Bakanı yetkili olacak. İlgili mevzuatta yurt dışındaki şirketlere yapılan atıflar, zaman süreçlerinin tamamlanmasının akabinde ilgisine göre Türkiye’de kurulan şirketlere yapılmış sayılacak.

Düzenleme kapsamındaki devranlar katma kıymet vergisinden istisna tutulacak. Bu kapsamda yapılan süreçler için yüklenilen vergiler, vergiye tabi süreçler nedeniyle hesaplanan vergiden indirilecek. İndirim yoluyla giderilemeyen vergiler iade edilmeyecek.

Bu şirketler hakkında; Harcırah Kanunu, Taşıt Kanunu, Devlet İhale Kanunu, ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu’nun kuruluşa ve tescile, birebir ve nakdi sermaye konulmasına, sermaye ve yasal yedek akçelerle ilgili olarak tabiatıyla sona ermeye ait hükümleri, 233, 399, 527 ve 631 sayılı KHK ile kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınmasına dair ilgili mevzuat hükümleri uygulanmayacak.

Fakat TBMM kontrolüne ait, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un, “genel görüşmeye tabi olan kuruluşlar” başlıklı unsurunun hükümleri uygulanacak. Kurulan şirketlerde İş Kanunu’na tabi işçi istihdam edilecek.

Kurulan şirketlerin; paydaşlık yapısını değiştirmeye, yurt içinde ve yurt dışında şirket kurmasına yahut bir şirkete yüzde 50’den fazla payla ortak olmasına karar vermeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Türkiye güç piyasasını olumsuz etkileyen kış aylarında doğal gaz kaynaklı yaşanması beklenen kesinti ve kısıntıların bertaraf edilebilmesi, sistem ve arz güvenliğinin sağlanabilmesi için BOTAŞ tarafından yapılacak her türlü doğal gaz alımı, Kamu İhale Kanunu’nun dışında tutulacak.

TPAO’nun, denizlerde belli faaliyetleri açısından mal ve hizmet alımı ile imal işlerini rastgele bir nakdî limit gözetmeksizin, Kamu İhale Kanunu kapsamında yapabilmesine ait tanınan istisna hüküm, BOTAŞ ve bu şirketlerin bağlı iştirakleri ile yurt dışında kurdukları şirketlerin; petrol ve doğal gaz arama, sondaj, üretim, taşıma, depolama ve gazlaştırma faaliyetlerini de kapsayacak formda yine düzenlenecek. Söz konusu istisna, karadaki faaliyetleri de kapsayacak.

YEK bedeli Türk lirası olarak belirlenebilecek

30 Haşu sebeplen 2021 tarihinden sonra işletmeye girecek yerli aksam kullanan, YEK dokümanlı üretim tesisleri ile tüketim tesisinin muhtaçlığını karşılamaya yönelik kurulacak lisanssız üretim tesisleri için yerli katkı fiyatları, bu fiyatların güncellenmesi, uygulanacak süre ve uygulamaya ait mevzular Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek.

Kanun kapsamındaki yenilenebilir güç kaynaklarından elektrik gücü üreten ve bu husus hükmüne tabi olmak istemeyen tüzel bireyler, lisansları kapsamında hür piyasada satış yapabilecek.

Yenilenebilir güç kaynaklarından elektrik gücü üretenlerin yanı sıra lisanssız elektrik üretim faaliyetinde bulunanlar da ihtiyaçlarının üzerinde ürettikleri elektrik gücünü dağıtım sistemine vermeleri halinde “I” sayılı cetveldeki fiyatlardan 10 yıl süreyle faydalanacak.

Yenilenebilir güç kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin yatırım ve işletme dönemlerinin birinci 10 yılında uygulanan kira, müsaade ve irtifak indirimleri lisans tarihinden itibaren 10 yıl boyunca uygulanacak ve 31 Aralık 2025 tarihine kadar işletmeye girecek firmaları kapsayacak.

Yürürlük tarihinden önce yapılan yarışlar kapsamında sıfır yahut sıfırdan küçük teklif fiyatı ile kapasite tahsis edilen tüzel bireyler, yerli katkı fiyatlarından faydalanamayacak.

2014 ve 2015 tarihleri ortasında yapılan güneş gücüne dayalı önlisans müracaatlarına ait yarışlar kapsamında kapasite tahsisi gerçekleştirilen üretim tesisleri için yarış sonucu teklif edilen katkı hissesi meblağı, 31 Aralık 2020 tarihinden sonra işletmeye girilmesi durumunda da ilgili mevzuat kapsamında ödenecek.

15 Şubat 2011 ile 13 Eylül 2011 tarihleri ortasında yapılan rüzgar gücüne dayalı lisans müracaatlarına ait müsabakalar kapsamında kapasite tahsisi gerçekleştirilen üretim tesisleri için yarış sonucu teklif edilen katkı hissesi, 31 Aralık 2020 tarihinden sonra işletmeye girilmesi durumunda da verilecek.

Yönetim hissesi üst limitine TÜFE bedeli kadar artış

Teklifle, 10 Mayıs 2019 tarihinden itibaren ilişki muahedesine çağrı mektubu almaya hak kazanılan yenilenebilir güç kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim faaliyetleri kapsamındaki tesislere YEK Destekleme Düzeneği kapsamında uygulanacak fiyatlar belirleniyor.

Jeotermal akışkanın, direkt yahut dolaylı olarak elektrik üretimi ve konut ısıtmasında kullanıldığı tesislerde gayrisafi hasılatının yüzde 1’i meblağında yönetim hissesi ödenecek. Akışkanın, direkt yahut dolaylı olarak sera, kaplıca ve başka alanlarda kullanıldığı tesislerde ise kullanılan yıllık toplam ısı gücü bedeli ve reenjeksiyon durumu dikkate alınarak kullanılan suyun bir metreküpü 3 lirayı geçmeyecek halde yönetim hissesi ödenecek. Bu yönetim hissesi üst limiti her yıl ocak ayında yayınlanan yıllık TÜFE pahası kadar artırılacak.

Yönetim hissesi, akışkanın direkt ve dolaylı olarak elektrik üretimi ve konut ısıtmasında kullanıldığı tesislerde her yıl haşundan dolayın ayı sonuna kadar, sera, kaplıca ve öteki alanlarda kullanıldığı tesislerde ise yönetmelikte belirlenen dönemlerde yönetime ödenecek. Tahsil edilen meblağın 5’te 1’inin, yönetim tarafından kaynağın bulunduğu büyükşehirlerde ilçe belediyesi olmak üzere ilgili belediye yahut köy tüzel kişiliğine 10 iş günü içinde ödenmesi gerekecek. Yatırım izleme uyum başkanlıkları, yönetim hissesinden kalan kısmı genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere İçişleri Bakanlığı merkez muhasebe ünitesi hesabına aktaracak. Gelir kaydedilen meblağlar karşılığını, yatırım izleme ve uyum başkanlıklarına aktarılmak üzere İçişleri Bakanlığı bütçesine ödenek eklemeye İçişleri Bakanı yetkili olacak.

Ruhsat sahibi tarafından yönetim hissesi hesaplamasında kullanılan su ölçüsünün belirlenmesinde usulsüzlük yapıldığı yahut kaçak kullanım tespit edilmesi halinde yönetim tarafından 500 bin lirayı geçmemek üzere ruhsat sahibine bir önceki yılda kullandığı su ölçüsünün karşılığının 2 katı oranında idari para cezası tahakkuk ettirilecek. İdari para cezası ölçüsü 20 bin liradan aşağı olamayacak, tıpkı fiilin ruhsat dönemi içerisinde 3’üncü defa tekrarı halinde teminat irat kaydedilerek ruhsat iptal edilecek.

Jeotermal alanlar iktisada daha süratli kazandırılacak

Teklifle, jeotermal alanların daha süratli bir biçimde iktisada kazandırılması hedefiyle alanların taksit imkanıyla ihale edilmesi, Maden Kanunu’nda olduğu üzere kamu kurumlarına bedeli karşılığı direkt yahut gelir paylaşımı temeliyle kamu kurum ve kuruluşları ile bunların bağlı iştiraklerine devredilmesi amaçlanıyor.

Buna göre, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), jeotermal ve doğal mineralli su kaynak aramalarını ruhsat harcından ve teminatından muaf olarak ruhsat alarak yapacak.

MTA’nın arama ruhsatı aldığı alanlarda kaynak varlığı tespit etmesi halinde, bu alan MTA tarafından Devlet İhale Kanunu’na göre ihale edilecek yahut bedeli karşılığında yahut gelir paylaşımı aslı ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların bağlı iştiraklerine Bakan onayıyla devredilebilecek.

Süreçlerine başlanan sahanın bölüm yahut ihale süreci tamamlanıncaya kadar ruhsata ait süreler duracak. Devralan kuruma yahut ihale üzerinde kalan istekliye bu alanda idarece işletme ruhsatı verilecek. Sahanın, söz konusu yöntemlerden biriyle devredilmesi durumunda oluşacak gelirden MTA’nın yaptığı masraflar alındıktan sonra kalan ölçü MTA ve idarece eşit paylaşılacak.

Bakan onayıyla devredilen alanların devralan kamu kurum ve kuruluşları tarafından bağlı iştirakleri dışında ihalesiz olarak periyodu mümkün olmayacak.

MTA tarafından kaynak varlığı tespit edilerek ihale edilen alanların satışlarına ait ihale bedelleri taksitlendirilmek sureti ile ödenebilecek. Taksitlendirme birinci taksiti peşin olmak üzere yıllık ödeme halinde, en fazla 6 taksit olabilecek ve taksit ölçüsü ihale ilanında belirlenecek. İhale bedelinin taksitle ödenmesi halinde taksit süresinin en az 2 katı süreli ve toplam taksit fiyatı kadar teminat mektubu alınacak.

Geri ödeme süresi 10 yıldan 5 yıla indiriliyor

Elektrik Piyasası Kanunu’ndaki “dağıtım şebekesi”, “tüketicilerin iç tesisatını ve üreticilerin şalt alanını dağıtım sistemine bağlamak üzere tesis edilen ilişki çizgileri hariç dağıtım tesisi” olarak tanımlanıyor.

İşleyişin kolaylaştırılması için tarifesi düzenlemeye tabi olanlar hariç başka lisans yahut önlisans sahiplerinin paydaşlık yapıları takip edilecek, fakat bunların lisansa derç edilmesi üzere ek bürokratik iş ve süreçler yapılmayacak. Rekabet ve monopolleşme konuları ile lisans ve önlisans yaptırımlarının lisans ve önlisans sahiplerine uygulanabilmesi için EPDK tarafından önlisans ve lisans sahiplerinin iştirak yapıları takip edilmeye devam edilecek, gerekli önlemler alınacak.

Düzenlemeyle, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin (TEİAŞ) görev ve yükümlülüklerine, “İletim sisteminin olağan işletme şartları içerisinde işletilmesi ile işletme güvenliği ve bütünlüğü üzerinde risk oluşturan durumlara ait olarak temas ve sistem kullanım mutabakatlarında düzenlenen sistem kullanım ihlallerinin takibini yapmak, ihlal durumu tespit edilen tüzel şahıslara sistem kullanım mutabakatında düzenlenen cezai kuralları ve öteki yaptırımları uygulamak” da ekleniyor.

Yapılan yatırımın meblağı, ilgili tüzel kişi yahut bireyler ile TEİAŞ ortasında yapılacak bir tesis sözleşmesi ile temas ve sistem kullanım mutabakatları çerçevesinde iletim sistem kullanım bedelinden mahsup edilmek suretiyle geri ödenecek. Geri ödeme süresi üretim ve tüketim tesisleri için daha önce en fazla 10 yıl olarak belirlenmişken, teklifle bu süre 5 yıla indiriliyor.

Teklifle, TEİAŞ ile imzalanmış ve yürürlükte olan 136 irtibat mutabakatına ait de düzenlemeye gidiliyor.

Buna göre, ilişki görüşü oluşturularak tesis edilmiş yahut edilecek güç nakil çizgileri ile ilgili olarak, önlisans yahut lisans sahibi tüzel bireyler tarafından EPDK’ye müracaatta bulunularak, dağıtım sisteminden temas talep edilmesi halinde, temas talebi meri mevzuat kapsamında pahalandırılacak. Bu kapsamda TEİAŞ ile yapılan irtibat muahedesi sonlandırılmak suretiyle dağıtım şirketiyle irtibat muahedesi düzenlenecek. TEİAŞ ile yapılan temas mutabakatı uyarınca tesis edilmiş olan güç nakil çizgileri ile başka şebeke ögeleri, işletme ve bakım hizmetleri karşılığında, ilgisine göre ilgili dağıtım şirketi yahut TEİAŞ tarafından iz bedelle devralınacak.

“Tüketicilerden ve üreticilerden ilişki bedeli alınmayacak”

Temas tarifeleri, şebeke yatırım maliyetlerini kapsamayacak. İlişki yapılan tüketim tesisinin iç tesisatının ve üretim tesisinin şalt alanının dağıtım şebekesine bağlanması için inşa edilen temas sınırı kapsamında katlanılan masraflar ile sonlu olacak. İrtibat sınırının tüketici yahut üretici tarafından tesis edilmesi halinde, ilişki sınırı işletme ve bakım sorumluluğu karşılığı dağıtım şirketine devredilecek, bu tüketicilerden ve üreticilerden irtibat bedeli alınmayacak.

Elektrik piyasasında üretim faaliyetlerine ait taşınmaz temini süreçleri ile ilgili olarak, üretim faaliyetinde bulunan önlisans yahut lisans sahibi özel hukuk tüzel bireylerinin önlisans yahut lisansa bahis faaliyetlerine ait taşınmaz temini taleplerine yönelik süreçler, EPDK tarafından yürütülecek.

Elektrik piyasasında üretim faaliyetlerine ait taşınmaz temini süreçlerinin tümü EPDK, dağıtım faaliyetlerine ait taşınmaz temini süreçlerinin tümü ise TEDAŞ tarafından yapılacak.

Taşınmaz temini talepleri, EPDK tarafından pahalandırılacak ve uygun görülmesi halinde Güç Piyasası Düzenleme Kurulunca karar alınacak. Bu kapsamda alınan kararlar, kamu faydası kararı yerine de geçecek ve rastgele bir makamın onayına tabi olmayacak.

Kamulaştırma yahut zaman yoluyla elde edilen taşınmazların mülkiyeti yahut üzerindeki sonlu tıpkı haklar, üretim tesislerinin mülkiyetine sahip olan ilgili kamu kurum yahut kuruluş, bunların bulunmaması halinde ise Hazine ismine tescil edilecek.

Hazine ismine tescil edilen yahut niteliği gereği tapuda terkin edilen taşınmazlar üzerinde Hazine taşınmazlarının yönetimiyle sorumlu ve görevli olan kamu kurumu tarafından, lisansın geçerlilik süresi ile hudutlu olmak üzere, lisans sahibi özel hukuk tüzel bireyleri lehine bedelsiz irtifak hakkı tesis edilecek yahut kullanma müsaadesi verilecek. Bu süreçlere bahis edilemeyecek olanlar için ise bedel alınmaksızın kiralama yapılacak.

Kamulaştırma, zaman, irtifak hakkı tesisi, kullanma müsaadesi, kiralama üzere süreçlere ait bedeller ve projeden kaynaklı tazminatlar ile bu süreçlere ait öteki sarfiyatlar, önlisans yahut lisans sahibi özel hukuk tüzel şahısları tarafından ödenecek.

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar yahut devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler üzerinde tesis edilen irtifak hakkı, kira ve kullanma müsaadesi sözleşmelerinde, sözleşmenin geçerliliğinin önlisans yahut lisansın geçerlilik süresi ile sonlu olacağı hükmü yer alacak.

Taşınmaz temini süreçleri TEDAŞ tarafından yürütülecek

Elektrik dağıtım faaliyetinde bulunan lisans sahibi özel hukuk tüzel şahıslarının lisansa bahis faaliyetlerine ait taşınmaz temini taleplerine yönelik süreçler TEDAŞ tarafından yürütülecek. TEDAŞ tarafından alınan kararlar, kamu faydası kararı yerine de geçecek ve rastgele bir makamın onayına tabi olmayacak.

Temin edilen taşınmazların mülkiyeti yahut üzerindeki hudutlu birebir haklar TEDAŞ ismine tescil edilecek. Bu taşınmaz ve hakların kullanımı, lisans süresi ve dağıtım faaliyeti ile hudutlu olmak üzere, ilgili lisans sahibi özel hukuk tüzel şahsına ilişkin olacak.

Özel hukuk tüzel bireyleri tarafından faaliyette bulunma hakkı edinilen dağıtım bölgelerinde özelleştirme tarihi prestijiyle mevcut olan dağıtım tesislerinin bulunduğu ve bu tarih prestijiyle kamulaştırma kararları alınmamış yahut kamulaştırma kararı alınmakla birlikte kamulaştırma süreçleri tamamlanmamış taşınmazların kamulaştırması TEDAŞ tarafından yapılacak, tapuda TEDAŞ ismine tescil edilecek, kamulaştırma bedelleri ile bu süreçlere ait öbür masraflar TEDAŞ tarafından ödenecek.

Özel hukuk tüzel şahısları tarafından faaliyette bulunma hakkı edinilen dağıtım bölgelerinde özelleştirme tarihi sonrasında yapılan yeni dağıtım tesisleriyle ilgili taşınmaz temini süreçlerinin gerektirdiği bedeller ile bu süreçlere ait öteki sarfiyatlar, ilgili lisans sahibi tüzel kişi tarafından ödenecek ve tarifeler yoluyla geri alınacak.

Süresinin bitmesi nedeniyle dağıtım lisansının sona ermesi halinde, tarifeler yoluyla geri alınamayan taşınmaz teminine ait bedeller, TEDAŞ tarafından ilgili özel hukuk tüzel bireyine iade edilecek.

Kamulaştırılan taşınmazın sahibi yahut mirasçıları tarafından geri alınması durumunda, taşınmaz sahibi yahut mirasçıları tarafından geri ödenecek bedel, kamulaştırma bedelini ödemiş olan tüzel bireye ödenecek.

Kamu tüzel kişiliğine haiz olan ve elektrik piyasasında üretim, iletim yahut dağıtım faaliyetinde bulunan önlisans yahut lisans sahibi kamu tüzel bireylerinin önlisansa yahut lisansa husus faaliyetleri ile ilgili taşınmaz temini süreçleri, bu tüzel bireyler tarafından yürütülecek ve elde edilen taşınmazların mülkiyeti yahut üzerindeki hudutlu birebir haklar bu kamu tüzel bireyleri ismine tescil edilecek. Hazinenin özel mülkiyetindeki yahut devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler için önlisans yahut lisans sahibi kamu tüzel şahısları lehine, lisans süresince bedelsiz irtifak hakkı tesis edilecek, kiralama yapılacak yahut kullanma müsaadesi verilecek.

TEİAŞ’ın görev ve yetkileri ortasında yer alan “İletim sisteminde ikame ve kapasite artırımı yapmak” uygulamasından kaynaklanan uyuşmazlıklar idari yargıda görülecek.

Fiyat eşitleme düzeneği 31 Aralık 2025’e kadar uygulanacak

Düzenlemeye tabi tarifeler üzerinden elektrik gücü satın alan tüketicileri, dağıtım bölgeleri ortası maliyet farklılıkları nedeniyle var olan fiyat farklılıklarından kısmen yahut büsbütün koruyacak biçimde tesis edilmiş ve uygulamaya ait konuları Güç Piyasası Düzenleme Kurumunca hazırlanan bildirim ile düzenlenmiş fiyat eşitleme düzeneği içerisinde tüm kamu ve özel dağıtım şirketleri ile görevli tedarik şirketleri yer alacak.

Fiyat eşitleme sistemi 31 Aralık 2025’e kadar uygulanacak. Fiyat eşitleme düzeneğinin uygulandığı süre boyunca ulusal tarife uygulamasının gerekleri temel alınacak ve ulusal tarifede çapraz sübvansiyona yer verilecek.

Bu sürenin beş yıla kadar uzatılmasına Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Fiyat eşitleme düzeneğinin uygulandığı dönemde tüm hesaplar ilgili mevzuata göre ayrıştırılarak tutulacak.

Bakanlık, genel aydınlatma masraflarını karşılayacak

Düzenleme ile uygulamada karışıklığa neden olmaması için Elektrik Piyasası Kanunu’nda yenilenebilir güç kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri ile ilgili hükmün, fıkra metninden çıkartılması ve madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretim tesisleri için de Yenilenebilir Güç Kaynaklarının Elektrik Gücü Üretimi amaçlı Kullanımına Ait Kanun’da yapılan değişiklikle birebir doğrultuda müsaade, kira, irtifak hakkı ve kullanma müsaadesi bedellerine uygulanacak indirimlerin lisans tarihinden itibaren uygulanması amaçlanıyor.

Kanun teklifi ile genel aydınlatma masraflarının Güç ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının bütçesine konan ödenekten karşılanması 31 Aralık 2025’e kadar uzatılacak.

Lisans müracaatlarının sonlandırılması

Elektrik dağıtım tesisleri için gerekli olan taşınmazların teminine yönelik olarak Güç Piyasası Düzenleme Şurası tarafından alınmış kararlara ait süreçler TEDAŞ tarafından sonuçlanacak.

Elektrik üretim tesisleri için gerekli olan taşınmazların teminine yönelik olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kamulaştırma kararı alınmamış yahut evre süreçleri başlatılmamış taşınmazlarla ilgili süreçler Güç Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından sonuçlandırılacak.

Unsur yürürlüğe girdiği tarihten önce mevcut olan üretim yahut otoprodüktör lisanslarını, önlisanslarını ya da lisans müracaatlarını sonlandırmak ya da şurası güç düşümü suretiyle tadil etmek isteyen tüzel şahısların bu hususun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden iki ay içerisinde EPDK’ye başvurmaları halinde lisansları, önlisansları yahut lisans müracaatları sonlandırılarak ya da tadil edilerek teminatları ilgisine göre kısmen yahut büsbütün iade edilecek.  

TBMM haberleri ve Siyaset kategorisinde yer alan Güç alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi komitede kabul edildi haberini okudunuz.

Yazar: Alper Atalay, Haberi, Anadolu Ajansı Abonesi Niburya için yayımlayan: Emine Aybala Arpacı

Bir önceki yazımız olan TBMM Lideri Şentop: Lisanı olmayanın milleti olmayacağı üzere, lisanına yabancılaşan da milletine yabancılaşır başlıklı makalemizde çin, Dil ve Dili hakkında bilgiler verilmektedir.

E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

İlgili Yazılar

Başka Yazı Yok

Kayıt Ol

Zaten üye misiniz? Giriş Yap

Giriş Yap

Henüz üyeliğiniz yok mu? Kayıt Ol

close

Subscribe